Vành xe - Wheel

Vành xe - Wheel
Công nghệ
TSD - Tochu Super Drum
TBR – Phòng phun bi - Blast Room
TFH – Máy phun bi dạng treo 1 buồng phun
THC – Tủ phun bi, phun cát
THL – Máy phun dạng treo có ray tuần hoàn
TMR – Máy phun bi dạng treo lớn
TRH – Máy phun dạng treo 2 buồng.
TRP – Máy phun dạng bàn quay
Theo yêu cầu